Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου

Wednesday, August 10, 2022

Ειδικότερα οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων  που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, οφείλουν να προβούν άμεσα στον καθαρισμό της βλάστησης και στην απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών.


 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο δήμος είναι υποχρεωμένος να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό τους, ενώ επισημαίνεται ότι οι ίδιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και τις τυχόν περαιτέρω ποινικές τους κυρώσεις.


Συγκεκριμένα, σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο 0,50€ ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του δήμου, ενώ παράλληλα βεβαιώνεται σε βάρος τους και η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου για τον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους.