Οι υπάλληλοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα αξιολόγησής τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης και σε περίπτωση που θεμελιώνουν δικαίωμα ένστασης μπορούν να την υποβάλουν ηλεκτρονικά.


Οι διευθύνσεις προσωπικού καλούνται:


- Να ολοκληρώσουν την ενημέρωση των ορισμών συμμετεχόντων ως προς την αρμόδια ΕΕΑ.
- Να ενημερώσουν τους αξιολογούμενους σχετικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στις εκθέσεις αξιολόγησής τους.
- Να προβούν σε γνωστοποίηση των εκθέσεων για τις οποίες θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης σε έντυπη μορφή μόνο σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης των αξιολογούμενων στις εκθέσεις τους μέσω της εφαρμογής.
- Να καταχωρήσουν στην εφαρμογή τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται εγγράφως από τους αξιολογούμενους μόνο σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή από τον ίδιο τον αξιολογούμενο.
- Να διαβιβάσουν στην ΕΕΑ τα ανώνυμα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους.