Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου

Friday, September 22, 2023

Σύμφωνα με την Έκθεση του ΓΛΚ , επί των προϋπολογισμών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού « προκαλείται εξοικονόμηση δαπάνης, από το έτος 2024 και εφεξής, λόγω της μείωσης του αριθμού των μελών των Δημοτικών και των Περιφερειακών Συμβουλίων και την ως εκ τούτου καταβολή σε μικρότερο αριθμό δικαιούχων της αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης, κατά περίπτωση, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των εν λόγω Συμβουλίων. Το ύψος της εν λόγω εξοικονόμησης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός μελών, ύψος αποζημίωσης, χιλιομετρικές αποστάσεις, κατά περίπτωση, κλπ).

Σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου όσον αφορά στην καταβολή της ετήσιας αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, η εν λόγω εξοικονόμηση εκτιμάται στο ποσό των 2,1 εκατ. ευρώ περίπου. »

 

Στο νομοσχέδιο για τον εκλογικό νόμο που κατατέθηκε στη Βουλή, ο νέος αριθμός Αιρετών ανά Συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΗΜΟΙ – Άρθρο 3

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από:

- 13 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους,

- 15 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 2.001 έως 5.000 κατοίκους,

- 19 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 5.001 έως 10.000 κατοίκους,

- 25 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 10.001 έως 30.000 κατοίκους,

- 29 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 30.001 έως 50.000 κατοίκους,

- 35 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 50.001 έως 100.000 κατοίκους,

- 39 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 100.001 - 200.000 κατοίκους και

- 43 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 200.001 και άνω κατοίκους.

Εάν οι Δημοτικές Ενότητες Δήμων με πληθυσμό από 10.001 έως 30.000 κατοίκους και από 30.001 έως 50.000 κατοίκους, που έχουν συσταθεί με το αρ.2 του ν.3852/2010, υπερβαίνουν τις 6, ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τους είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα.