Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου

Friday, September 30, 2022

πλαίσιο της διαδικασίας καθορισμού των οριογραμμών όπως υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.


Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της μελέτης, έχουν γίνει μικρές μετατοπίσεις στις οριογραμμές σε σχέση με την προηγουμένη υποβολή, στις κορυφές για την βελτίωση της οριοθέτησης.


Τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων Δήμων καλούνται να γνωμοδοτήσoυν, όσον αφορά στον καθορισμό των οριογραμμών.


Οι Δήμοι, στο πλαίσιο της γνωμοδότησης του Δημοτικού συμβουλίου, υποχρεούνται να προβούν σε ανάρτηση του τοπογραφικού διαγράμματος της οριοθέτησης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και σύλλογοι να λάβουν γνώση της ενημερωμένης πρότασης οριοθέτησης.