Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου

Wednesday, December 01, 2021

Οι υπάλληλοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα αξιολόγησής τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης και σε περίπτωση που θεμελιώνουν δικαίωμα ένστασης μπορούν να την υποβάλουν ηλεκτρονικά.


Οι διευθύνσεις προσωπικού καλούνται:


- Να ολοκληρώσουν την ενημέρωση των ορισμών συμμετεχόντων ως προς την αρμόδια ΕΕΑ.
- Να ενημερώσουν τους αξιολογούμενους σχετικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στις εκθέσεις αξιολόγησής τους.
- Να προβούν σε γνωστοποίηση των εκθέσεων για τις οποίες θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης σε έντυπη μορφή μόνο σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης των αξιολογούμενων στις εκθέσεις τους μέσω της εφαρμογής.
- Να καταχωρήσουν στην εφαρμογή τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται εγγράφως από τους αξιολογούμενους μόνο σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή από τον ίδιο τον αξιολογούμενο.
- Να διαβιβάσουν στην ΕΕΑ τα ανώνυμα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους.